مشاوره تحصیلی برای پناهندگان در بورگنلند


ارایه معلومات آموزش و پرورش بورگنلند در راستای مشاوره تحصیلی در اتریش

سفرها ومهاجرت های گذشته نشان داده است که مهاجرت ها باعث ایجاد نقضهای تعلیمی و شغلی میشود، که تاثیری مهمی در موقعیتهای شغلی و وضعیت درآمد میگزارد.مهاجرین اغلب در بستهای کاری میکنند که همخانی با تحصیلات و توانایی های شان ندارد.

نیاز به مشاوره دارید؟

ما برای پناهجویان مقیم بورگنلند در مورد پروسه پناهندگی شان مشاوره میدهیم. هدف اینست که بطور مشترک نیازهای تحصیلی و شغلی را بهبود بخشیم و در جریان این برنامه انها را حمایت نمائیم.

مشاوره ما در موارد ذیل میباشد:

• مکاتب، دانشگاه و دیگر امکانات تعلیمی درآموزش و پرورش اتریش و تعلیمات ابتدایی و سواد آموزی.

• تکمیل تعلیمات اجباری.

• تعلیمات مسلکی، مکاتب شبانه و موقعیت های تعلیمات ثانوی.

• تحصیلات در دانشگاه های عمومی و آموزش گاه های فنی حرفه ای.

• آموزش تکنیک ، آموزشهای حرفه ای، و طریقه ثبت نام حرفه ای.

• مشاوره تخصصی برای تائید مدارک تحصیلی که در خارج از اتریش تکمیل نموده اید.

• موقعیت های آموزشی در رشته های مختلف.

• آگاهی در مورد فرصتهای منابع حمایت مالی

 

ما برای شما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم:

ما با مشاوره رایگان و بی طرف، میخواهیم پناهندگان را در راستای ادغام به جامعه، تعلیمات و وظیفه حمایت نمائیم، همچنانورود پایدار به بازار کار و داشتن زندگی مستقل در اتریش.

مرجع تماس:

شماره تماس معلومات آمورزش و پرورش بورگنلند 02682 66 88 666

دوشنبه تا پنجشنبه: از ساعت: 9:00 الی 4:00 عصر

جمعه ها ساعت: 9:00 الی 1:00 بعد از ظهر

Domplatz 21, 7000 Eisenstadt
info@bib-burgenland.at
www.bib-burgenland.at

 

مشاوره فعلی به چهار زبان ( آلمانی، انگلیسی، عربی و دری) ارایه میگردد.

مشاوره برای یک شخص بدون تعین وقت قبلیممکن میباشد.